Skip to Main Content

Xiaojun Xing

Research Associate 4, MS; Co-Director, Yale Genome Editing Center (YGEC)

Contact Information

Xiaojun Xing

Departments & Organizations