Contact Info

Weizhen Ji, PhD
Mailing Address
P.O. Box 208064
New Haven, CT 06520