Skip to Main Content

Yanfeng Liu

Research Associate 2, MS

Contact Information

Yanfeng Liu

Biography

Mouse tumor modeling