Skip to Main Content

Shin Mei Chan

Contact Information

Shin Mei Chan

Education & Training

  • BS (Hon)
    Stanford University, Biology (2018)